Průběh vytýčené hranice - Geodet-RB

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Průběh vytýčené hranice

Služby > Geometrický plán

Informace o zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků naleznete na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) zde.

geometrický plán na upřesnění hranic pozemků
a) vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdí, ploty, hraničními mezníky), tyto znaky se v terénu zaměří, porovnají s dosavadními údaji, pokud dosavadní a nové údaje budou v mezích daných katastrální vyhláškou, vyhotoví se geometrický plán na zpřesnění hranic pozemků a v KN se tímto plánem nahradí nepřesné údaje, údaji v terénu zjištěnými. Pokud jsou odchylky překročeny je nutno vyhotovit geometrický plán na opravu GPU.
b) v případě, že vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést jejich vytyčení. Následně se vytýčené znaky zaměří a dále se postupuje dle bodu a)
V obou případech je nutné sepsat tzv. souhlasné prohlášení, které musejí podepsat všichni vlastníci (sousedi), kterých se upřesněný bod týká. Proto je vždy vhodné projednat se sousedy shodu na průběhu hranice. Geometrický plán se musí vyhotovit pouze v takovém rozsahu, tak jak byl podepsán dotčenými vlastníky na souhlasném prohlášení.
Zápis zpřesněného geometrického a polohového určení nepodléhá správnímu poplatku.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky